TES

Trimble Elementary (TES)

T:  take responsibility    E: exercise safety   S:  show respect